Copyright 2019 - Custom text here

WITAM NA NOWEJ STRONIE  :-)

Mam nadzieję, że zarówno uczniowie jak i rodzice znajdą tutaj wszystkie potrzebne informacje.

 

KLASY 4 - PAKIET PODSTAWOWY

 

KLASY 5 - PAKIET ROZSZERZONY

 


SPRAWDZIANY I KARTKÓWKI

Klasy czwarte będą miały dwie kartkówki i jeden sprawdzian w każdym semestrze. Poza tym można zdobywać inne oceny, ale te trzy trzeba mieć. Zatem każdy uczeń, którego nie było na kartkówce lub sprawdzianie winien go zaliczyć na kółku historycznym w ciągu 2 tygodni.

Klasy piąte i ósme będą miały dwie kartkówki i dwa sprawdziany w każdym semestrze. Poza tym można zdobywać inne oceny, ale te cztery trzeba mieć. Zatem każdy uczeń, którego nie było na kartkówce lub sprawdzianie winien go zaliczyć na kółku historycznym w ciągu 2 tygodni.

 


 

KÓŁKO HISTORYCZNE

Klasy 4 - środy 14:30 sala 36

Klasy 5 - środy 15:20 sala 36


KONSULTACJE Z UCZNIAMI I RODZICAMI

Zapraszam na wizytę po każdej wywiadówce, a gdyby sprawa nie cierpiała zwłoki, można przez Librusa umówić się na spotkanie bezpośrednio po kółku historycznym.


 

Zadania domowe dla chętnych
Każdy uczeń, który chciałby poprawić słabe oceny, może zaliczy jedno z poniżej wypisanych zadań dodatkowych. Zaliczamy je pisemnie na kółku historycznym (tylko do końca kwietnia).

1. POEZJA (ocena celująca z wagą 3)

Naucz się na pamięć czterech pieśni i wierszy patriotycznych:
Władysław Bełza "Katechizm małego Polaka",
Władysław Bełza "Co kochać",
Wisława Szymborska "Gawęda o miłości ziemi ojczystej" (tylko trzy pierwszy zwrotki)
Maria Konopnicka "Rota" (4 zwrotki),


2. POEZJA  (ocena celująca z wagą 3)
Naucz się na pamięć czterech pieśni i wierszy patriotycznych: 
"Pieśń legionów" (4 zwrotki),
K. I. Gałczyński "Pieśń o fladze",
C.K. Norwid "Tęskno mi Panie",
Jacek Kaczmarski "Mury"


3. WIEDZA  (ocena celująca z wagą 6 !)
Opanuj wiedzę z Biblii

4. WIEDZA (ocena celująca z wagą 6 !)
Opanuj wiedzę z mitologii

5. WIEDZA (ocena celująca z wagą 3)
Naucz się tłumaczyć poniższe zwroty z łaciny na polski. Nie trzeba w drugą stronę.

 ad maiorem Dei gloriam – dla większej chwały Bożej; hasło zakonu jezuitów

alea iacta est – kości zostały rzucone; słowa Juliusza Cezara przekraczającego rzekę Rubikon - ten czyn oznaczał złamanie rzymskiego prawa i rozpoczęcie wojny domowej; synonim podjęcia nieodwracalnej decyzji

audiatur et altera pars – należy wysłuchać i drugiej strony; zasada prawa rzymskiego mówiąca, że sprawiedliwy sędzia nie może wydać wyroku tylko w oparciu o zeznania oskarżyciela, ale powinien też wysłuchać oskarżonego i jego świadków

bellum omnium contra omnes – wojna wszystkich przeciwko wszystkim; to pojęcie stworzył Tomasz Hobbes chcąc opisać jak jego zdaniem wyglądały stosunki międzyludzkie przed powstaniem państw

de gustibus non est disputandum – o gustach się nie dyskutuje

divide et impera – dziel i rządź

errare humanum est – błądzić jest rzeczą ludzką

Et tu, Brute, contra me – I ty, Brutusie, przeciwko mnie; słowa Juliusza Cezara do przyjaciela, który wziął udział w spisku i zamachu na jego życie, wypowiedziane podobno tuż przed śmiercią

historia magistra vitae est – historia jest nauczycielką życia

ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi

lex retro non agit – prawo nie działa wstecz; nie podlega karze czyn, który nie był jeszcze zabroniony, gdy go popełniono

mea culpa, mea maxima culpa – moja wina, moja bardzo wielka wina

memento mori – pamiętaj, że umrzesz; hasło popularne w średniowieczu, mające na celu przypominać, że przyjemności tego świata są skończone i tymczasowe, więc nie wolno dla nich łamać ustanowionych przez Boga i wiecznie obowiązujących zasad moralnych

nemo iudex in causa sua – nikt nie może być sędzią we własnej sprawie

nihil novi sub sole – nic nowego pod słońcem

nosce te ipsum – poznaj samego siebie

ora et labora – módl się i pracuj; hasło św. Benedykta z Nursji będące mottem zakonu benedyktynów

pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać

panem et circenses – chleba i igrzysk

Pater noster – Ojcze nasz; tytuł najważniejszej modlitwy chrześcijaństwa, której nauczył ludzkość Jezus Chrystus

per aspera ad astra – przez ciernie do gwiazd

persona non grata – osoba niepożądana; w dyplomacji osoba, która utraciła kredyt zaufania jakiegoś państwa i powinna czym prędzej z niego wyjechać

primum non nocere – po pierwsze nie szkodzić; słowa Hipokratesa

quot homines, tot sententiae – ilu ludzi, tyle zdań

pro publico bono – dla dobra ogółu

repetitio est mater studiorum – powtarzanie jest matką uczenia się; człowiek uczy się przez powtarzanie

Requiescat in pace – niech spoczywa w pokoju; napis na nagrobkach zapisywany często skrótem R.I.P

scio me nihil scire – wiem, że nic nie wiem; Sokrates

sapienti sat – mądremu wystarczy; czyli mądremu nie trzeba wiele tłumaczyć, wystarczy kilka słów i rozumie o co chodzi, polski odpowiednik: mądrej głowie dość dwie słowie

Si Deus pro nobis, quis contra nos? – jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? św. Paweł z Tarsu

si vis pacem, para bellum – jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny; Napoleon

tabula rasa – czysta karta; John Locke twierdził, że umysł człowieka w chwili narodzin jest zupełnie pusty, jak niezapisana kartka papieru

vanitas vanitatum et omnia vanitas – marność nad marnościami i wszystko marność

veni, vidi, vici – przyszedłem, zobaczyłem, zwyciężyłem; słowa Juliusza Cezara po zwycięstwie nad królem Pontu

venimus, vidimus, Deus vicit – przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył; słowa polskiego króla Jana III Sobieskiego w liście do papieża po zwycięstwie nad wojskami muzułmańskimi pod Wiedniem w 1683 roku

vivere est militare – życie jest walką

virtuti militari – męstwu żołnierskiemu

dura lex, sed lex – twarde prawo, ale prawo; zasada prawa rzymskiego mówiąca, że prawo musi być przestrzegane, nawet jeśli czasem jest zbyt surowe

carpe diem – chwytaj dzień, korzystaj z każdego dnia; nie marnuj mijających chwil

 

6. MAPA POLITYCZNA (ocena celująca z wagą 3)

Naucz się pokazywać na mapie konturowej lub rozpoznawać na mapie konturowej wszystkich państw Europy.

7. PREMIERZY (ocena celująca z wagą 3)

Naucz się wymieniać w kolejności chronologicznej wszystkich premierów III RP z datami ich urzędowania oraz partiami, z ramienia których urzędowali.

 8. KRÓLOWIE (ocena celująca z wagą 3)

Naucz się wymieniac wszystkich władców Polski od Mieszka I do zaborów.

9. PAKIET PODSTAWOWY (ocena celująca z wagą 3)

Naucz się wiedzy z całego pakietu podstawowego dla klasy czwartej łącznie z obrazkami.

10. OPOWIADANIE (ocena celująca z wagą 3)

Naucz się opowiadać włąsnymi słowami o cywilizacjach starożytnych w oparciu o pakiet rozszerzony dla klasy piątej. Zgłoś się do odpowiedzi na początku lekcji.

11. OPOWIADANIE (ocena celująca z wagą 3)

Naucz się opowiadać o ONZ i innych organizacjach międzynarodowych w oparciu o pakiet z WOSu. Zgłoś się do odpowiedzi na początku lekcji.

12. OPOWIADANIE (ocena celująca z wagą 3)

Naucz się opowiadać o Polsce w oparciu o pakiet z WOSu. Zgłoś się do odpowiedzi na początku lekcji.

13. STOLICE PAŃSTW EUROPY

Naucz się stolic wszystkich państw Europy.

14. POEZJA  (ocena celująca z wagą 3)
Naucz się na pamięć czterech pieśni i wierszy patriotycznych: 

"Boże coś Polskę" (4 zwrotki),
Jan Pietrzak "Żeby Polska była Polską" (4 zwrotki).
"Piechota" (trzy zwrotki)
Juliusz Słowacki "Pieśń konfederatów barskich".

15. POEZJA (ocena celująca z wagą 1)

Naucz się sześciu dowolnych wierszy patriotycznych.