Copyright 2019 - Custom text here

WITAM NA NOWEJ STRONIE  :-)

Mam nadzieję, że zarówno uczniowie jak i rodzice znajdą tutaj wszystkie potrzebne informacje.


SPRAWDZIANY I KARTKÓWKI

Klasy czwarte będą miały dwie kartkówki i jeden sprawdzian w każdym semestrze. Poza tym można zdobywać inne oceny, ale te trzy trzeba mieć. Zatem każdy uczeń, którego nie było na kartkówce lub sprawdzianie winien go zaliczyć na kółku historycznym w ciągu 2 tygodni.

Klasy piąte i ósme będą miały dwie kartkówki i dwa sprawdziany w każdym semestrze. Poza tym można zdobywać inne oceny, ale te cztery trzeba mieć. Zatem każdy uczeń, którego nie było na kartkówce lub sprawdzianie winien go zaliczyć na kółku historycznym w ciągu 2 tygodni.

 


 

KÓŁKO HISTORYCZNE

Klasy 4 - środy 14:30 sala 20

Klasy 5 - poniedziałki 15:20 sala 48


KONSULTACJE Z UCZNIAMI I RODZICAMI

Zapraszam na wizytę po każdej wywiadówce, a gdyby sprawa nie cierpiała zwłoki, można przez Librusa umówić się na spotkanie bezpośrednio po kółku historycznym.


 

Zadania domowe dla chętnych
Każdy uczeń, który chciałby poprawić słabe oceny, może zaliczy jedno z poniżej wypisanych zadań dodatkowych. Zaliczamy je pisemnie na kółku historycznym.

HISTORIA

1. POEZJA (ocena celująca z wagą 3)
Naucz się na pamięć sześciu pieśni i wierszy patriotycznych:
Władysław Bełza "Katechizm małego Polaka",
Władysław Bełza "Co kochać",
Wisława Szymborska "Gawęda o miłości ziemi ojczystej",
Maria Konopnicka "Rota" (4 zwrotki),
"Boże coś Polskę" (4 zwrotki),
Jan Pietrzak "Żeby Polska była Polską"  (4 zwrotki).

2. POEZJA  (ocena celująca z wagą 3)
Naucz się na pamięć sześciu pieśni i wierszy patriotycznych: 
"Pieśń legionów" (4 zwrotki),
K. I. Gałczyński "Pieśń o fladze",
C.K. Norwid "Tęskno mi Panie",
Jacek Kaczmarski "Mury"
"Piechota" (trzy zwrotki)
Juliusz Słowacki "Pieśń konfederatów barskich".

3. WIEDZA  (ocena celująca z wagą 6 ! ! !)
Opanuj wiedzę z Biblii

4. WIEDZA (ocena celująca z wagą 6 ! ! !)
Opanuj wiedzę z mitologii

5. WIEDZA (ocena celująca z wagą 6 ! ! !)
Naucz się tłumaczyć poniższe zwroty z łaciny na polski. Nie trzeba w drugą stronę.

 

ad maiorem Dei gloriam – dla większej chwały Bożej; hasło zakonu jezuitów

alea iacta est – kości zostały rzucone; słowa Juliusza Cezara przekraczającego rzekę Rubikon - ten czyn oznaczał złamanie rzymskiego prawa i rozpoczęcie wojny domowej; synonim podjęcia nieodwracalnej decyzji

audiatur et altera pars – należy wysłuchać i drugiej strony; zasada prawa rzymskiego mówiąca, że sprawiedliwy sędzia nie może wydać wyroku tylko w oparciu o zeznania oskarżyciela, ale powinien też wysłuchać oskarżonego i jego świadków

bellum omnium contra omnes – wojna wszystkich przeciwko wszystkim; to pojęcie stworzył Tomasz Hobbes chcąc opisać jak jego zdaniem wyglądały stosunki międzyludzkie przed powstaniem państw

de gustibus non est disputandum – o gustach się nie dyskutuje

de mortuis nil, nisi bene – o zmarłych mówić dobrze albo wcale

divide et impera – dziel i rządź

errare humanum est – błądzić jest rzeczą ludzką

Et tu, Brute, contra me – I ty, Brutusie, przeciwko mnie; słowa Juliusza Cezara do przyjaciela, który wziął udział w spisku i zamachu na jego życie, wypowiedziane podobno tuż przed śmiercią

historia magistra vitae est – historia jest nauczycielką życia

ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi

is fecit, cui prodest – ten uczynił, kto zyskał; ta zasada nie oznacza, że zawsze ten jest sprawcą przestępstwa, komu ono przyniosło korzyść, ale radzi detektywom, by szukając sprawcy, zaczynali poszukiwania od osób, które mogły mieć motyw w postaci konkretnych korzyści z przestępstwa

lex retro non agit – prawo nie działa wstecz; nie podlega karze czyn, który nie był jeszcze zabroniony, gdy go popełniono

mea culpa, mea maxima culpa – moja wina, moja bardzo wielka wina

memento mori – pamiętaj, że umrzesz; hasło popularne w średniowieczu, mające na celu przypominać, że przyjemności tego świata są skończone i tymczasowe, więc nie wolno dla nich łamać ustanowionych przez Boga i wiecznie obowiązujących zasad moralnych

modus vivendi – sposób życia, kiedy dwie strony konfliktu nie mogą dojść do porozumienia, ale są zmuszone jakoś współżyć, wówczas do czasu całkowitego rozstrzygnięcia kwestii spornych muszą znaleźć modus vivendi, czyli prowizoryczny, tymczasowy kompromis

nec Hercules contra plures – nawet Herkules ulegnie przewadze liczebnej; polski odpowiednik: siła złego na jednego; inny polski odpowiednik: i Herkules d..., kiedy ludzi kupa J

nemo iudex in causa sua – nikt nie może być sędzią we własnej sprawie

nihil novi sub sole – nic nowego pod słońcem

nosce te ipsum – poznaj samego siebie

ora et labora – módl się i pracuj; hasło św. Benedykta z Nursji będące mottem zakonu benedyktynów

pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać

panem et circenses – chleba i igrzysk

Pater noster – Ojcze nasz; tytuł najważniejszej modlitwy chrześcijaństwa, której nauczył ludzkość Jezus Chrystus

per aspera ad astra – przez ciernie do gwiazd

persona non grata – osoba niepożądana; w dyplomacji osoba, która utraciła kredyt zaufania jakiegoś państwa i powinna czym prędzej z niego wyjechać

primum non nocere – po pierwsze nie szkodzić; słowa Hipokratesa

quot homines, tot sententiae – ilu ludzi, tyle zdań

pro publico bono – dla dobra ogółu

repetitio est mater studiorum – powtarzanie jest matką uczenia się; człowiek uczy się przez powtarzanie

Requiescat in pace – niech spoczywa w pokoju; napis na nagrobkach zapisywany często skrótem R.I.P

scio me nihil scire – wiem, że nic nie wiem; Sokrates

sapienti sat – mądremu wystarczy; czyli mądremu nie trzeba wiele tłumaczyć, wystarczy kilka słów i rozumie o co chodzi, polski odpowiednik: mądrej głowie dość dwie słowie

Si Deus pro nobis, quis contra nos? – jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? św. Paweł z Tarsu

si vis pacem, para bellum – jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny; Napoleon

tabula rasa – czysta karta; John Locke twierdził, że umysł człowieka w chwili narodzin jest zupełnie pusty, jak niezapisana kartka papieru

vanitas vanitatum et omnia vanitas – marność nad marnościami i wszystko marność

veni, vidi, vici – przyszedłem, zobaczyłem, zwyciężyłem; słowa Juliusza Cezara po zwycięstwie nad królem Pontu

venimus, vidimus, Deus vicit – przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył; słowa polskiego króla Jana III Sobieskiego w liście do papieża po zwycięstwie nad wojskami muzułmańskimi pod Wiedniem w 1683 roku

volenti non fit iniuria – chcącemu nie dzieje się krzywda

vivere est militare – życie jest walką

virtuti militari – męstwu żołnierskiemu

dura lex, sed lex – twarde prawo, ale prawo; zasada prawa rzymskiego mówiąca, że prawo musi być przestrzegane, nawet jeśli czasem jest zbyt surowe

carpe diem – chwytaj dzień, korzystaj z każdego dnia; nie marnuj mijających chwil

argumentum ad absurdum – argument do absurdu; merytoryczny argument pokazujący, że krytykowana teza prowadzi do absurdalnych, nieakceptowanych konsekwencji

argumentum ad personam – argument do osoby; nieuczciwy argument atakujący osobę dyskutanta, a nie jego tezy, używany by poniżyć dyskutanta w oczach słuchaczy

argumentum ad populum – argument do tłumu; nieuczciwy argument mający na celu rozbudzić emocje publiczności, wykorzystujący jej niewiedzę, lęki lub uprzedzenia, czasem rozśmieszający słuchaczy by odwrócić uwagę od braku merytorycznych argumentów

advocatus diaboli – adwokat diabła, kościelny urzędnik, który w procesach kanonizacyjnych stara się wynajdować wszystkie mankamenty osób, które mogą być uznane za święte, obrońca złej sprawy

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

6. MAPA POLITYCZNA (ocena celująca z wagą 3)

Naucz się pokazywać na mapie konturowej lub rozpoznawać na mapie konturowej wszystkich państw Europy i basenu Morza Śródziemnego wraz ze stolicami.

 

7. PREMIERZY (ocena celująca z wagą 3)

Naucz się wymieniać w kolejności chronologicznej wszystkich premierów III RP z datami ich urzędowania oraz partiami, z ramienia których urzędowali.