Regulamin

CELE

 • Budowanie pokaźnego i solidnie utrwalonego bagażu wiedzy przydatnej zarówno na studiach, jak i w dorosłym życiu.
 • Uczenie kodu kulturowego, który umożliwi młodemu człowiekowi uczestniczenie w bogatym świecie kultury wysokiej.
 • Stworzenie quasi-egzaminu z erudycji, który będzie wiele mówiącym uzupełnieniem zarówno dla egzaminu ósmoklasisty, jak i matury.
 • Dostarczenie uczniom interdyscyplinarnego repetytorium, a rodzicom narzędzia do sprawdzenia czy ich dzieci mają podstawową wiedzę.

ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu Maturus jest Waldemar Kopacki oraz Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46 we Wrocławiu. Arkusze egzaminacyjne przygotowuje i sprawdza Komisja Konkursowa w składzie: Waldemar Kopacki, Agnieszka Ferenc-Horodecka, Radosław Żurawski, Jakub Biernacki.

MIEJSCA I TERMINY

Ostateczny termin zgłaszania uczestników – 25 stycznia 2021 r.

Eliminacje w szkołach macierzystych – 2 marca 2021 r. 

Finał w SSP nr 46 we Wrocławiu oraz SP nr 65 w Warszawie – 15 marca 2021 r. 

UCZESTNICY

W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej z klas 5-8, z terenu całej Polski, który otrzyma zgodę rodziców oraz będzie miał możliwość dotrzeć do jednej ze szkół organizującej finał. Jeśli w każdym województwie znajdzie się choćby jedna szkoła, która zechciałaby organizować finał, wówczas Konkurs zyska rangę ogólnopolskiego, zatem wszystkie osoby podzielające ideę ćwiczenia erudycji w młodych, zapraszam do współpracy.

FINALIŚCI, LAUREACI I NAGRODY

Uczniowie, którzy zdobędą w eliminacjach 25 punktów na 50 możliwych, przechodzą do finału.

Srebrny Dyplom Laureata Konkursu Maturus otrzymają finaliści z dorobkiem od 70 do 89 punktów na 100.

Złoty Dyplom Laureata Konkursu Maturus otrzymają finaliści, którzy zdobędą od 90 punktów do 100. 

HARMONOGRAM

 1. Szkoła chcąca wziąć udział w Konkursie, powinna wyznaczyć nauczyciela, który zostanie Szkolnym Organizatorem (zwany dalej SO).
 2. SO robi w swojej szkole nabór uczestników, a następnie wypełnia kartę zgłoszenia, w której podaje między innymi bezpieczny adres mailowy i wysyła ją pocztą lub faxem do SSP nr 46 we Wrocławiu. SO, którzy brali udział w Konkursie w roku ubiegłym i nie zmienili bezpiecznego adresu mailowego, mogą zgłosić udział i liczbę uczestników drogą elektroniczną bez formalności.
 3. Organizator Konkursu (zwany dalej OK) na podany przez SO adres mailowy wysyła potwierdzenie zgłoszenia szkoły oraz informacje organizacyjne.
 4. Trzy dni przed terminem eliminacji, OK przesyła wszystkim SO pliki PDF z egzaminem eliminacyjnym i kluczem odpowiedzi. SO je drukują i kserują w odpowiedniej ilości.
 5. W dniu eliminacji wszyscy SO przeprowadzają egzamin w swoich macierzystych szkołach, a następnie sprawdzają prace konkursowe zgodnie z kluczem odpowiedzi.
 6. SO sporządza listę finalistów i przesyła ją mailem na adres OK.
 7. W ciągu tygodnia OK przesyła SO informację o organizacji finału.
 8. W wyznaczonym dniu odbywają się finały, a wszystkie prace sprawdza Komisja Konkursowa.
 9. OK wysyła SO wyniki finałów oraz dyplomy z nagrodami, aby laureaci mogli być uhonorowani w czasie wybranych przez SO uroczystości w szkołach macierzystych.