Regulamin

CELE

 • Budowanie pokaźnego i solidnie utrwalonego bagażu wiedzy przydatnej zarówno na studiach, jak i w dorosłym życiu.
 • Uczenie kodu kulturowego, który umożliwi młodemu człowiekowi uczestniczenie w bogatym świecie kultury wysokiej.
 • Stworzenie quasi-egzaminu z erudycji, który będzie wiele mówiącym uzupełnieniem zarówno dla egzaminu ósmoklasisty, jak i matury.
 • Dostarczenie uczniom interdyscyplinarnego repetytorium, a rodzicom narzędzia do sprawdzenia czy ich dzieci mają podstawową wiedzę.

ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu Maturus jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46 we Wrocławiu – osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie Konkursu i przewodniczący Komisji Konkursowej: Waldemar Kopacki. Zadania konkursowe przygotowuje i sprawdza Komisja Konkursowa. Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

TERMINY I MIEJSCA

Ostateczny termin zgłaszania uczestników – 25 stycznia 2021 r.

Eliminacje w szkołach macierzystych – 4 marca 2021 r. godz. 15:00 – 15:50

Finał odbędzie się 18 marca 2021 r. godz. 15:00 – 16:40:

 • w Sportowej Szkole Podstawowej nr 46 przy ulicy Ścinawskiej 21 we Wrocławiu –  dla uczniów z woj. dolnośląskiego,
 • w Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 w Warszawie  –  dla uczniów z woj. mazowieckiego.

UCZESTNICY

W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej od klasy 5 do 8, z terenu województwa dolnośląskiego i mazowieckiego. 

FINALIŚCI I LAUREACI

Uczniowie, którzy zdobędą w eliminacjach przynajmniej 25 punktów na 50 możliwych, przechodzą do finału.

Uczniowie, którzy zdobędą w finale przynajmniej 70 punktów na 100 możliwych, zostają laureatami i otrzymają srebrne lub złote dyplomy.

NAGRODY

Srebrny Dyplom Laureata Konkursu Maturus otrzymają finaliści z dorobkiem od 70 do 89 punktów na 100.

Złoty Dyplom Laureata Konkursu Maturus otrzymają finaliści, którzy zdobędą od 90 punktów do 100. 

HARMONOGRAM

Szkoła chcąca wziąć udział w Konkursie, wyznacza nauczyciela, który zostanie Szkolnym Organizatorem (zwany dalej SO).

SO informuje uczniów o Konkursie, robi listę uczestników, a następnie wypełnia kartę zgłoszenia, w której podaje bezpieczny adres mailowy i wysyła jej dokładne zdjęcie pocztą elektroniczną do SSP nr 46 we Wrocławiu na adres maturus.pl@gmail.com.

25 stycznia 2021 roku mija ostateczny termin zgłaszania uczestników.

W ciągu tygodnia od zgłoszenia udziału szkoły, Organizator Konkursu (zwany dalej OK) na podany przez SO adres mailowy wysyła potwierdzenie zgłoszenia szkoły oraz informacje o terminie i procedurze przeprowadzenia eliminacji, które odbędą się 4 marca 2021 roku w szkole każdego SO. W razie nieotrzymania potwierdzenia, SO zobowiązany jest ponowić zgłoszenie lub skontaktować się telefonicznie. Od tej pory dalsza komunikacja między wszystkimi SO, a OK odbywa się poprzez bezpieczny adres mailowy podany w karcie zgłoszenia.

1 marca 2021 roku, OK przesyła wszystkim SO pliki .pdf z egzaminem eliminacyjnym i kluczem odpowiedzi. SO je drukują i kserują w ilości o trzy sztuki większej niż liczba zgłoszonych uczniów.

2 marca wszyscy SO przypominają uczestnikom Konkursu w swoich szkołach o zbliżających się eliminacjach.

4 marca między godziną 15:00, a 15:50 wszyscy SO przeprowadzają egzamin w swoich macierzystych szkołach zgodnie z następującą procedurą:

 • Każdy uczestnik siedzi w osobnej ławce, nie ma żadnych pomocy i wypełnia arkusze czarnym lub niebieskim długopisem lub piórem. Nie używamy zmazywalnych przyborów do pisania.
 • Przed przystąpieniem do pisania, uczestnicy czytają instrukcję oraz kodują pracę podając klasę i numer w dzienniku.
 • Czas trwania eliminacji to 50 minut.
 • SO może zacząć lub opóźnić przebieg eliminacji w jego szkole w granicach 15 minut.
 • Po upłynięciu czasu lub wraz z zakończeniem pisania przez ostatniego ucznia, wszystkie prace są zabezpieczane przed zaginięciem.

SO niezwłocznie sprawdza prace zgodnie z kluczem, liczy punkty, a następnie listę z wynikami przesyła mailem do OK w ciągu trzech dni od eliminacji.

W tym samym dniu SO informuje wszystkich uczestników o wynikach oraz przypomina finalistom (uczniom, którzy zdobyli minimum 25 punktów na 50 możliwych), iż finał odbędzie się 18 marca 2021 roku o godzinie 15:00:

 • w Sportowej Szkole Podstawowej nr 46 przy ulicy Ścinawskiej 21 we Wrocławiu –  dla uczniów z woj. dolnośląskiego,
 • w Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 w Warszawie  –  dla uczniów z woj. mazowieckiego.

Za przeprowadzenie finału dla uczniów z województwa mazowieckiego odpowiada Wojewódzki Organizator Konkursu (zwany dalej WOK).

18 marca 2021 roku między godziną15:00, a 16:40, odbędzie się finał Konkursu Maturus zgodnie z następującą procedurą:

 • Finaliści muszą zjawić się w szkole organizującej finały najpóźniej do godziny 14:45 i okazać OK lub WOK ważną legitymację szkolną.
 • Każdy uczestnik siedzi w osobnej ławce, nie ma żadnych pomocy i wypełnia arkusze czarnym lub niebieskim długopisem lub piórem. Nie używamy zmazywalnych przyborów do pisania.
 • Przed przystąpieniem do pisania, uczestnicy czytają instrukcję oraz kodują pracę kodami podanymi na ławkach.
 • Czas trwania eliminacji to 100 minut.
 • Zarówno OK, jak i WOK  może zacząć lub opóźnić przebieg eliminacji w granicach 15 minut.
 • Po upłynięciu czasu lub wraz z zakończeniem pisania przez ostatniego z finalistów, OK oraz WOK zabezpieczyć przed zaginięciem.

WOK wysyła wszystkie prace do OK kurierem.

Komisja Konkursowa sprawdza wszystkie prace finalistów, a następnie wysyła wyniki oraz dyplomy dla laureatów do wszystkich SO.

Laureatami Konkursu Maturus zostają wszyscy uczniowie, którzy zdobyli w finale przynajmniej 70 punktów na 100.

SO wręczają dyplomy laureatom w czasie wybranych przez siebie uroczystości w szkołach macierzystych.

ZAŁĄCZNIKI