Materiały do nauki

Zgodnie z Ideą Konkursu oraz założeniami opisanymi w rozprawie „Zrehabilitujmy erudycję”, Maturus ma zmobilizować jak największą liczbę uczniów do trwałego przyswojenia wiedzy zgromadzonej w dwóch zbiorach: Małym i Dużym Kanonie.

Instrukcja obsługi

Oba Kanony zaczyna strona zwana Marszrutą. Jest to pewnego rodzaju silnik całego procesu utrwalania wiedzy. Marszruta składa się z krótkiej instrukcji pracy z Kanonem oraz dwóch tabel. Pierwsza to TABELA STANU, która służy do ogólnej autodiagnozy i do monitorowania postępów w nauce. Osoba podejmująca się nauki z Kanonu, winna w pierwszej kolejności wypełnić ołówkiem kolumnę STAN, aby zobaczyć sytuację początkową, czyli poziom opanowania poszczególnych rozdziałów.

Oznaczenia mogą być zrobione na różne sposoby, jak to zostało ukazane powyżej. Ważne, aby były zrobione uczciwie, bez nadmiernego optymizmu. Nie wolno też przejmować się dużą ilością słabych wyników. W miarę postępów w nauce, uczniowie powinni co jakiś czas zaktualizować TABELĘ STANU. Obserwowanie stałego progresu z czasem być może spowoduje nabycie bardzo ważnej cnoty – odpowiedzialności za własne wykształcenie.

Druga część Marszruty to TABELA WYNIKÓW z lukami, w które należy wpisywać swoje osiągnięcia punktowe w kolejnych latach uczestnictwa w Konkursie. Zaznaczmy z całą mocą – Maturus to projekt wieloletni, którego kwintesencją jest praca u podstaw, mozolne, wytrwałe i systematycznie utrwalanie wiedzy, a nie sama pogoń za laurami.

Sednem tej innowacji jest samokształcenie. Chodzi o to, aby cały czas się dokształcać, startować co roku w Maturusie i na bieżąco aktualizować obie tabele Marszruty. To ważne, aby widzieć swoje postępy. Im więcej rubryk z wynikiem 100%, tym większa motywacja do dalszej pracy. Kanon ma być przyjacielem, więc zachęcam do robienia rozmaitych rysunków, które ułatwiają naukę wzrokowcom. W prostych, żołnierskich słowach: „róbta co chceta”, byle przed finałem w klasie 8 szkoły podstawowej oraz w klasie 4 szkoły średniej, większość rubryk miała stan 100%!

Akrusze próbne będą dodawane dwa razy w roku, aby można było się sprawdzić przed eliminacjami.